Międzynarodowe stosunki kulturalne stanowią istotny obszar zaangażowania Unii Europejskiej (UE), której działania są ukierunkowane na promowanie różnorodności kulturowej Europy w relacjach międzynarodowych. Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu UE, UE zobowiązała się do tego, a także jest stroną Konwencji UNESCO z 2005 roku dotyczącej ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która stanowi kluczowy akt prawny w tej dziedzinie.

Od 2007 roku promowanie kultury jako istotnego elementu stosunków międzynarodowych UE jest jednym z głównych celów Europejskiej Agendy Kultury. To poświęcenie zostało dodatkowo potwierdzone w ramach Nowego Europejskiego Programu na rzecz Kultury z 2018 roku.

UE opracowała zewnętrzną strategię na rzecz kultury, która obejmuje szeroko zakrojone procesy mapowania i konsultacji w 54 krajach w kontekście działania przygotowawczego „Kultura w stosunkach zewnętrznych UE”. Ten proces doprowadził do powstania serii raportów krajowych oraz raportu końcowego, a także zaleceń dotyczących opracowania strategicznego podejścia do kultury na poziomie UE.

Strategia ta ma trzy główne cele:

  1. Uwolnienie potencjału kultury i kreatywności dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
  2. Promowanie pokoju i zwalczanie radykalizacji poprzez dialog międzykulturowy.
  3. Wzmocnienie współpracy w zakresie dziedzictwa kulturowego.

W procesie tworzenia strategii zaangażowane były różne interesariusze, takie jak rządy krajów partnerskich, lokalne organizacje kulturalne, instytucje UE oraz społeczeństwo obywatelskie. Państwa członkowskie UE odegrały także istotną rolę w uchwalaniu konkluzji i inicjatyw dotyczących strategicznego podejścia UE w zakresie kultury w stosunkach zewnętrznych.

UE prowadzi współpracę kulturalną z różnymi regionami i krajami, takimi jak kraje kandydujące, kraje europejskiego sąsiedztwa, kraje rozwijające się oraz swoimi partnerami strategicznymi, takimi jak Korea Południowa czy Chiny. Partnerstwa te obejmują różnorodne dziedziny, od handlu i dziedzictwa kulturowego po edukację i współpracę artystyczną.

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie kultury ma na celu nie tylko promowanie wymiany artystycznej i kulturowej, ale także wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, wzmacnianie dialogu międzykulturowego oraz budowanie pokoju i stabilności na świecie. UE wykorzystuje różnorodne narzędzia, takie jak programy finansowe, inicjatywy edukacyjne oraz platformy dyplomacji kulturalnej, aby osiągnąć te cele i wzmocnić swoją obecność na arenie międzynarodowej.

Podobne wpisy